Uheldsrapportering farligt gods transport

Alvorlige ulykker eller hændelser ved læsning, påfyldning, transport eller aflæsning af farligt gods i Danmark skal rapporteres til Beredskabsstyrelsen. Rapporten skal udarbejdes af henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren af det farlige gods.

Det fremgår af punkt 1.8.5.1 i ADR-konventionen. Rapporten kaldes 1.8.5-rapporten og skal senest 1 måned efter ulykken sendes til følgende adresse:

Beredskabsstyrelsen
Att.: Center for Forebyggelse
Datavej 16
3460 Birkerød 
 
Regelgrundlaget for dette er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Læs bekendtgørelsen via følgende link: Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods fra 2013.

Det er alvorlige uheld og hændelser
Der skal som udgangspunkt udarbejdes en 1.8.5-rapport i følgende situationer ved transport af farligt gods på vejene i Danmark:

Hvis der er sket et udslip af farligt gods 

Hvis der har været overhængende fare for udslip af farligt gods 

Hvis der er sket personskade, materiel skade eller miljøskade 

Hvis myndighederne har været inddraget

Der er dog en række nærmere kriterier for, hvad der i denne sammenhæng forstås med personskade, materiel skade, miljøskade, udslip af farligt gods og inddragelse af myndigheder. Disse kriterier fremgår af punkt 1.8.5.3 i ADR-konventionen.

Det skal rapporten bruges til
1.8.5-rapporterne kan blive brugt til at forbedre transportsikkerheden på et mere overordnet plan. Ved at dele erfaringer kan man måske undgå, at den samme ulykke opstår i andre ADR-lande.

Har ulykken en karakter, hvor Beredskabsstyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at dele informationerne med de øvrige ADR-lande, kan styrelsen sende rapporten til FN-sekretariatet. Informationerne videregives i anonym form, så den involverede virksomhed ikke risikerer at blive ”hængt ud”. Rapporten skal heller ikke bruges til at strafforfølge virksomheder, der har været involveret i ulykker. 

På lang sigt skal indsamlingen af viden bruges til at finde ud af, hvor det er relevant at forbedre reglerne.

Alvorlige ulykker i udlandet
Er man kommet ud for en sådan alvorlig ulykke i udlandet, skal det rapporteres til den kompetente myndighed i det land, hvor ulykken er sket. Find frem til myndigheder i øvrige lande via hjemmeside: Information om kompetente myndigheder i ADR-lande.

Ikke en rapport fra sikkerhedsrådgiveren
Vær opmærksom på, at 1.8.5-rapporten ikke er det samme som den ulykkes- eller hændelsesrapport, som en sikkerhedsrådgiver skal lave. Sikkerhedsrådgiverens rapport er først og fremmest virksomhedens redskab til forbedringer af de interne rutiner, mens 1.8.5-rapporterne er myndighedernes redskab til forbedring af transportsikkerheden på et mere overordnet plan.

Det er dog ikke utænkeligt, at sikkerhedsrådgiverens rapport kan bruges i 1.8.5-rapporten.

Tlf: +45 29 73 84 50.

Kilde: www.brs.dk