Generelle spørgsmål om erhvervsmæssig transport 

Spørgsmål

Svar

Hvornår er der tale om erhvervsmæssig transport af farligt gods?

Når det farlige gods ikke er beregnet til chaufførens eller eventuelle medpassagerers personlige eller hjemlige brug, herunder fritids- eller sportsaktivitet.

Hvad er farligt gods?

Farligt gods omfatter eksplosive stoffer og genstande, gasser, brandfarlige væsker, giftige stoffer, smittefarlige stoffer, radioaktive stoffer, ætsende stoffer mv.

Stoffer og genstande, der er farligt gods, er tildelt UN-numre og listet i tabel A i kapitel 3.2 i ADR.

Farligt gods må kun transporteres på visse betingelser i henhold til ADR. Visse typer farligt gods må slet ikke transporteres.

Hvad menes der med klassificering af farligt gods?

Klassificering af farligt gods er en henføring til et UN-nummer, en godsbetegnelse og en emballagegruppe – i henhold til bestemmelserne i kapitel 2.1 i ADR. Det er afsenderen af farligt gods, der skal forestå klassificering.

Hvad er et UN-nummer?

Et firecifret nummer, der angiver klassificeringen af det farlige gods. UN-nummeret skal bl.a. fremgå af transportdokumentet, af mærkningen af emballager og, når der er tale om transport af farligt gods i tank, af de orange skilte på køretøjet. Stoffer og genstande, der er farligt gods, er tildelt UN-numre og listet i tabel A i kapitel 3.2 i ADR.

 
Bemærk, ved at følge nedenstående links kommer du ind på beredskabsstyrelsens side.

Undtagelser

Spørgsmål

Svar

Kan vores virksomhed transportere farligt gods efter de såkaldte frimængderegler?

Ja, hvis den transporterede mængde farligt gods pr. transporterende enhed ikke overstiger de fastsatte mængdegrænser i underafsnit 1.1.3.6 i ADR – den såkaldte frimængde.

Læs mere om reglerne for frimængdetransport ved at klikke på link øverst i højre kolonne.

Kan vores virksomhed transportere farligt gods efter de såkaldte LQ-regler?

Ja, hvis der er tale om visse typer farligt gods, der er emballeret i begrænsede mængder, forudsat at bestemmelserne i kapitel 3.4 i ADR er opfyldt.

Typisk er der tale om farligt gods emballeret til detailsalg i små enheder.

Kan vores virksomhed transportere farligt gods uden at være omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods?

Som udgangspunkt er al erhvervsmæssig vejtransport af farligt gods omfattet af reglerne.

Visse former for vejtransport af farligt gods er dog helt undtaget eller er undtaget fra en del bestemmelser. Undtagelser er beskrevet i afsnit 1.1.3 i ADR.

Derudover er der fastsat nationale undtagelser i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.

 

Uddannelse

Spørgsmål

Svar

Skal man være uddannet, hvis man som chauffør transporterer farligt gods ad vej?

Ved transport af farligt gods i mængder større end den såkaldte frimængde, skal føreren have en ADR-chaufføruddannelse. Uddannelsen omfatter et grundkursus og eventuelt specialiseringskurser.

Læs mere om chaufførkurser og frimængder via følgende links:

Ved transport af farligt gods i mængder, der ikke overstiger frimængden, skal føreren være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Læs mere om dette via følgende link: Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver 

Vær opmærksom på andre undtagelsesbestemmelser i afsnit 1.3 i ADR og nationale undtagelser i bekendtgørelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal man være uddannet, hvis man ikke er chauffør, men har en anden opgave i relation til vejtransport af farligt gods?

Hvis man ikke er chauffør, men har en anden opgave i relation til vejtransport af farligt gods, skal man være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Læs mere om dette via følgende link: Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver

Hvor kan man tage et ADR-chaufførkursus?

Beredskabsstyrelsen har godkendt en række udbydere af ADR-chaufførkurser. Se en oversigt over udbydere via følgende link: Godkendte kursusudbydere

Hvor kan man få anden uddannelse om vejtransport af farligt gods (end ADR-chaufførkurser)?

Det findes der ingen regler for. Det kan foregå internt i virksomheden (f.eks. gennem sikkerhedsrådgiveren), eller der kan gøres brug af ekstern ekspertise. Beredskabsstyrelsen godkender ikke kurser.

Læs mere om dette via følgende link: Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver

 

Sikkerhedsrådgiver

Spørgsmål

Svar

Skal vores virksomhed have udpeget en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods?

Trafikstyrelsen er myndighed for dette område og kan træffe afgørelse herom.

Det er de opgaver, som virksomheden beskæftiger sig med, og de mængder farligt gods, der transporteres, der afgør, om der skal udpeges en sikkerhedsrådgiver.

Hvis der kun transporteres farligt gods i mængder, der ikke overstiger den såkaldte frimængde, behøver virksomheden ikke at have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Vær også opmærksom på andre undtagelsesbestemmelser i § 3 i Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen.

Læs mere om frimængdetransport ved at klikke på links øverst i højre kolonne. Læs mere om sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen via følgende links:

 

 

 

 

 

 

Der er ingen ansatte i min virksomhed. Så skal min virksomhed vel ikke udpege en sikkerhedsrådgiver?

Jo, det kan godt være tilfældet. Om der er ansatte i virksomheden eller ej har ingen betydning for, om der skal udpeges en sikkerhedsrådgiver. Det er de opgaver, som virksomheden beskæftiger sig med, og de mængder farligt gods, der transporteres, der afgør, om der skal udpeges en sikkerhedsrådgiver.

Vores virksomhed skal udpege en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods. Hvor finder vi en sådan sikkerhedsrådgiver?

En virksomhed kan udpege en ekstern sikkerhedsrådgiver. En række konsulentvirksomheder tilbyder denne ydelse.

En virksomhed kan naturligvis også vælge at udpege en medarbejder, som er eksamineret sikkerhedsrådgiver.

 

Dokumentation

Spørgsmål

Svar

Hvor får vores virksomhed det påkrævede transportdokument fra?

Der findes ingen officielle formularer, men der er krav til hvilke oplysninger, transportdokumentet skal indeholde. Afsenderen af det farlige gods er ansvarlig for at udarbejde dokumentet eller skriftligt at give transportøren oplysninger og data til transportdokumentet.

Hvor får vores virksomhed sikkerhedskort (skriftlige anvisninger) fra?

Der er i ADR fastsat krav til sikkerhedskortets opbygning. Sikkerhedskortet, som gælder for alle klasser, kan hentes på FN's hjemmeside. Nogle virksomheder vælger at købe sikkerhedskortet hos en ekstern 

Klik på linket øverst i højre kolonne for at komme til FN’s hjemmeside, hvor sikkerhedskortet kan hentes.

 

Parkering og opbevaring

Spørgsmål

Svar

Er et parkeret køretøj med farligt gods omfattet af transportreglerne?

Ja, men kun hvis transporten ikke er afsluttet endnu, og parkeringen er en nødvendig forudsætning for at kunne fuldføre transporten. Bemærk, at der er regler for opsyn med køretøjet og for, hvor der må parkeres.

Hvor længe må et henstillet køretøj stå, før det bliver omfattet af oplagsreglerne?

Hvis transporten ikke er afsluttet endnu, og henstillingen af køretøjet er en nødvendig forudsætning for at kunne fuldføre transporten, må det stå i 48 timer (60 timer på en godsterminal), før det bliver omfattet af oplagsreglerne.

Bemærk, at der er regler for opsyn med køretøjet og for, hvor der må parkeres.

Hvor længe må man vente med aflæsning af farligt gods, når køretøjet ankommer til modtageren af godset?

En modtager af farligt gods må ikke uden tvingende grund udsætte eller forhale modtagelsen af godset, herunder aflæsningen. Aflæsningen skal derfor som udgangspunkt ske straks efter ankomst til modtageren.

Er midlertidig opbevaring af farligt gods omfattet af transportreglerne?

Ja, men kun hvis den midlertidige opbevaring sker med det formål at skifte til et andet transportmiddel, f.eks. ved omlastning på en fragtcentral eller til en anden transportform, som f.eks. til søtransport.

Vær opmærksom på, at en midlertidig opbevaring af farligt gods som led i et transportforløb ikke udelukker, at reglerne for oplag kan finde anvendelse. Det gælder f.eks. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

Er opbevaring af farligt gods fritaget fra oplagsreglerne, hvis der er tale om midlertidig opbevaring som et led i transportforløbet?

Nej. En midlertidig opbevaring af farligt gods som led i et transportforløb udelukker ikke, at reglerne for oplag kan finde anvendelse.

Vær opmærksom på, at definitionen af transport kun omfatter midlertidig opbevaring, hvis det sker med det formål at skifte til et andet transportmiddel eller anden transportform.

 

Godkendelse af køretøjer og containere

Spørgsmål

Svar

Skal et køretøj ADR-godkendes?

Køretøjet skal kun godkendes, hvis der transporteres farligt gods i tank, eller hvis der transporteres eksplosive stoffer og genstande i mængder, der overstiger den såkaldte frimængde.

Læs mere om dette via følgende link:Frimængdetransport farligt gods

Begrebet ”ADR-godkendelse” benyttes sædvanligvis kun i forbindelse med godkendelse af køretøjer.

Hvordan får jeg et køretøj ADR-godkendt?

Køretøjet skal synes og ADR-godkendes af en synsvirksomhed.

Skal containere til farligt gods godkendes?

Kun tankcontainere og visse bulkcontainere skal godkendes. Andre containere skal blot opfylde de krav, der stilles i ADR-konventionen, evt. i form af henvisninger til standarder.

Må jeg transportere farligt gods i en varebil?

Ja, der gælder samme ADR-regler for varebiler som for andre køretøjer.

Kan jeg få min personbil ADR-godkendt.

Nej.

Skal det trækkende køretøj til en påhængsvogn ADR-godkendes?

Nej, forudsat det trækkende køretøj ikke transporterer farligt gods. Trækkende køretøjer til tankpåhængsvogne skal dog altid ADR-godkendes.

Skal det trækkende køretøj til en sættevogn ADR-godkendes?

Ja.

 

Materiel og sikkerhedsudstyr

Spørgsmål

Svar

Hvad er orange skilte til køretøjer, og hvor kan jeg købe disse?

Orange skilte til køretøjer giver oplysning om, at køretøjet transporterer farligt gods. De nærmere regler for udformning og placering af orange skilte fremgår af afsnit 5.3.2 i ADR.

Som udgangspunkt skal der placeres skilte foran og bag på køretøjet, så de er let synlige. Orange skilte kan købes hos private forhandlere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl.

Hvis der kun transporteres farligt gods i mængder, der ikke overstiger den såkaldte frimængde, er der ikke krav om orange skilte på køretøjet.  Læs mere om dette via følgende linkFrimængdetransport farligt gods 

 

Hvad er faresedler til køretøjer, og hvor kan jeg købe disse?

Faresedler til køretøjer giver oplysning om, hvilken fare der er forbundet med det pågældende farlige gods. De nærmere regler for udformning og placering af faresedler fremgår af afsnit 5.3.1 i ADR, men som udgangspunkt skal faresedler placeres på begge sider og bag på køretøjet, så de er let synlige. Faresedler kan købes hos private forhandlere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl.

Hvis der kun transporteres farligt gods i mængder, der ikke overstiger den såkaldte frimængde, er der ikke krav om faresedler på køretøjet.  Læs mere om dette via følgende linkFrimængdetransport farligt gods 
 

Hvor kan jeg købe ildslukkere?

Hos private forhandlere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl.

De nærmere krav til ildslukkere, herunder om den krævede kapacitet, fremgår af afsnit 8.1.4 i ADR.

Hvad er sikkerhedsudstyr, og hvor kan jeg købe det?

Sikkerhedsudstyr skal anvendes i tilfælde af uheld mv. i forbindelse med transporten. Sikkerhedsudstyr omfatter bl.a.: Stopklods(er), advarselsmarkeringer, advarselsvest/–beklædning til hvert medlem af køretøjets mandskab, håndlygte til hvert medlem af køretøjets mandskab samt yderligere udstyr, såfremt dette kræves i henhold til sikkerhedskortet.

Sikkerhedsudstyr kan købes hos private forhandlere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl

Kilde: www.brs.dk