Uheldsrapportering farligt gods transport

Alvorlige ulykker eller hændelser ved læsning, påfyldning, transport eller aflæsning af farligt gods i Danmark skal rapporteres til Beredskabsstyrelsen. Rapporten skal udarbejdes af henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren af det farlige gods.

Sikkerhedsrådgiver 

Visse virksomheder, der transporterer farligt gods via jernbane eller vej, skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Sikkerhedsrådgiveren skal medvirke til at forebygge uheld ved transport af farligt gods.

Beredskabsstyrelsen registrerer virksomheders udpegning af sikkerhedsrådgivere og varetager sammen med Trafikstyrelsen administration af rådgivernes eksamensordning. Læs mere om eksamensordningen via links i venstre kolonne.

 Generelle spørgsmål om erhvervsmæssig transport 

Spørgsmål

Svar

Hvornår er der tale om erhvervsmæssig transport af farligt gods?

Når det farlige gods ikke er beregnet til chaufførens eller eventuelle medpassagerers personlige eller hjemlige brug, herunder fritids- eller sportsaktivitet.

Hvad er farligt gods?

Farligt gods omfatter eksplosive stoffer og genstande, gasser, brandfarlige væsker, giftige stoffer, smittefarlige stoffer, radioaktive stoffer, ætsende stoffer mv.

Stoffer og genstande, der er farligt gods, er tildelt UN-numre og listet i tabel A i kapitel 3.2 i ADR.

Farligt gods må kun transporteres på visse betingelser i henhold til ADR. Visse typer farligt gods må slet ikke transporteres.

Hvad menes der med klassificering af farligt gods?

Klassificering af farligt gods er en henføring til et UN-nummer, en godsbetegnelse og en emballagegruppe – i henhold til bestemmelserne i kapitel 2.1 i ADR. Det er afsenderen af farligt gods, der skal forestå klassificering.

Hvad er et UN-nummer?

Et firecifret nummer, der angiver klassificeringen af det farlige gods. UN-nummeret skal bl.a. fremgå af transportdokumentet, af mærkningen af emballager og, når der er tale om transport af farligt gods i tank, af de orange skilte på køretøjet. Stoffer og genstande, der er farligt gods, er tildelt UN-numre og listet i tabel A i kapitel 3.2 i ADR.